Terms of Use

1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

1.1.1

Uživatel nesmí sám ani prostřednictvím zástupce manipulovat s výsledkem Nabídky a cenou jím nabízeného Zboží způsobem, který mu přinese neoprávněnou výhodu.

1.1.2

Uživatel je povinen udržovat své Uživatelské účty a hesla k nim v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesel, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně Provozovatele jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí.

1.1.3

Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Digitalkey.cz oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy a opatření, které by mohly narušit funkce Systému digitalkeys.cz nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery a infrastrukturu Provozovatele. Uživatelé dále nejsou oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do Digitalkeys.cz, měnit či blokovat jeho obsah a jakýmkoliv způsobem narušovat činnost Systému Digitalkeys.cz.

1.1.4

Obsah umístěný na internetových stránkách Provozovatele, popř. v databázích systému podléhá rovněž autorskoprávní ochraně. Jeho rozmnožování včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustný.

1.1.5

Je-li s Uživatelem zahájen spor, je Uživatel povinen reagovat a podat úplné vysvětlení druhé straně  nejpozději do 72 hodin od doby zahájení sporu.

2.1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.2.1

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů, zadaných při registraci, a to za podmínek uvedených v příloze „Registrace a ochrana osobních údajů“.

2.3 OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

2.3.1

Provozovatel rovněž neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita registrovaného Uživatele nebyla správná.

2.3.2

Provozovatel se nepodílí na obsahu Nabídek, popisu Zboží, stránek „Informace od prodejce“, komentářů či skupin vyskytujících se v rámci Digitalkeys.cz a přístupných prostřednictvím sítě internet a za tento obsah neodpovídá. V případě jakéhokoliv podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo celé Uživatelské účty. Při podezření ze spáchání trestného činu Provozovatel uvědomí orgány činné v trestním řízení.

2.3.3

Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel je oprávněn popř. povinen předat osobní údaje Uživatele orgánům činným v trestním řízení, orgánům státní správy nebo poškozené osobě, pokud vyjde najevo, že Uživatel se prostřednictvím Systému Digitalkeys.cz dopustil jednání, pro které bylo zahájeno trestní nebo správní řízení nebo kterým mohl způsobit majetkovou nebo nemajetkovou újmu třetí osobě.


 

3.1 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, POZASTAVENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU PROVOZOVATELEM

3.1.1

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet toho Uživatele, který podstatným způsobem porušil Smlouvu a tyto Obchodní podmínky, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Provozovatele, případně u kterého má Provozovatel důvodné podezření, že má takový Uživatel v úmyslu svým jednáním způsobit třetím osobám škodu.

3.1.2

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Uživatelský účet zejména z důvodu:

a) uvedení nepravdivých údajů při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;

b) obchodování způsobem naplňujícím znaky výkonu podnikatelské činnosti dle § 420 a 421 NOZ, aniž by si Uživatel zřídil Podnikatelský účet;

c) jednání uvedené v čl. 1.1.1

d) vyzývání k prodeji mimo System Digitalkeys.cz,

e) zmaření Transakce tím, že Prodávající bez důvodu hodného zřetele nepředal Zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou;

f) zmaření Transakce tím, že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal Zboží v souladu s uzavřenou kupní smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;

g) prodej Zboží, jehož vlastnosti neodpovídají těm, co byly uvedeny v popisu příslušné Nabídky;

h) prodej Zboží uvedeného v Seznamu zakázaného zboží popř. umístění takového Zboží v Nabídce;

i) rozesílání nevyžádaných obchodních sdělení (spam);

j) vyhýbání se plnění závazků vůči Provozovateli založením nového Uživatelského účtu;

k) užívání vulgárních a hanlivých výrazů v rámci Nabídek, popř. při komunikaci s ostatními Uživateli nebo Provozovatelem a jeho zaměstnanci;

3.1.3

Osoba, které byl pozastaven Uživatelský účet nebo vůči které Provozovatel od Smlouvy odstoupil, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat jako Uživatel.

3.1.4

Vyjde-li najevo, že Provozovatel od Smlouvy odstoupil v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel Uživatelský účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace.

3.1.5

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá během trvání Smlouvy).


 

4.ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK, UKONČENÍ SMLOUVY

4.1. ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK, OZNÁMENÍ ZMĚN, PRÁVO ODMÍTNOUT ZMĚNY

4.1.1

Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky nebo kteroukoliv jejich přílohu v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli či způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Provozovatel je dále oprávněn změnit Obchodní podmínky nebo jejich přílohu tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky partnerů, jejichž služeb užívá Provozovatel k zajištění Systému Digitalkeys.cz nebo jakékoliv související služby. Nová verze Obchodních podmínek se však v žádném případě neužije na Nabídky/Transakce, které byly započaty ještě za účinnosti předchozí (starší) verze Obchodních podmínek.

4.1.2

Provede-li Provozovatel změny Obchodních podmínek, je povinen oznámit to Uživateli alespoň 14 dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek (prostřednictvím oznámení na stránkách v novinkách (news).

4.1.3

Uživatel je oprávněn změny Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené elektronicky prostřednictvím vyplněného formuláře na adrese https://digitalkeys.cz/page/contact. Neodmítne-li Uživatel změny Obchodních podmínek, má se za to, že novou verzi (nové znění) Obchodních podmínek akceptoval.

4.1.4

Podá-li Uživatel Provozovateli  výpověď ze Smlouvy, uplatní se na veškeré právní vztahy s Uživatelem původní znění Obchodních podmínek. Provozovatel je oprávněn neumožnit Uživateli provádění obchodu a to až do doby skončení výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta skončí po potvrzení přijetí výpovědi Provozovatelem, nejdříve však po 30 dnech od skončení posledního sjednaného obchodu, kterého se Uživatel účastnil jako Prodávající nebo Kupující a dále za předpokladu, že Uživatel uhradil vůči Provozovateli všechny své závazky pokud nějaké jsou.

5.MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

5.1

V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 NOZ, a Provozovatelem, vyplývajícího z užívání Digitalkeys.cz, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

5.2

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

5.3

Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm

5.4

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Systému Digitalkeys.cz, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Kupujícími (spotřebiteli) a Prodávajícími - podnikateli vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím Digitalkeys.cz; i takový spor může být ve smyslu čl. 13.1. řešen mimosoudně před Českou obchodní inspekcí, pokud je Kupující vůči Prodávajícímu - podnikateli v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.


 

6. Zákazané nabídky

  1. 6.1 Je zakázáno davát nabídky kradeného a nefunkčního zboží.  Veškerou škodu tím to vzniklou si vyřizují mezi sebou kupující s prodávajícím a digitalkeys.cz nenese žádnou odpovědnost za vzniklou škodu.

     

    Důležité upozornění nákupem a vkladáním nabídek souhlasíte s těmi to podmínkami. Pokud s podmínkami nesouhlasíte nevkládejte a nekupujte hry a software zde nabízený.